GÖREV TANIMI

GÖREV TANIMI

Rektörlük  ve bağlı birimler ile Merkezler ve Daire Başkanlıklarının ihtiyacı olan malzeme ve hizmetlerin satın alınması, temizlik, ısıtma, güvenlik ,  ulaştırma, elektrik, su  vb. destek hizmetlerinin sağlanması, taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi, BAP, DPT, TUBİTAK, AB ve SANTEZ vb. diğer projelere ilişkin işlemlerin yürütülmesi, Üniversitemizin resmi mühür işlemlerinin yürütülmesi ve Sivil Savunma İşlerinin yürütülmesi Başkanlığımızın görevidir.

Başkanlığımızın Tabi Olduğu Kanun ve Yönetmelikler;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

6245 sayılı Harcırah Kanunu

Sivil Savunma Kanunu

Afet  ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Proje harcamaları ile ilgili 2003/6554 Sayılı Kararname

Taşınır Mal Yönetmeliği

Resmi Mühür Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağ Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları  ile Eğitimleri  Hakkında Yönetmelik

Resmi  Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Diğer İlgili Mevzuat